9 February 2015

Student Council 2015-16

President
Divian Baheti

Vice-President

Shreya Dayal
Sports Captain (Boys)

Pulkit Kapur
Sports Captain (Girls)

Harmanbir Bhullar
Air House: Captain

Tanish Sadh
Air House: Vice Captain

Arjun Anand
Earth House: Captain

Vasundhara Goyal
Earth House: Vice Captain

Manav Khurana
Fire House: Captain

Kanishk Sehgal
Fire House: Vice Captain

Zahra Ali Khan
Water House: Captain

Sohini Singh
Water House: Vice Captain

Chahana Bansal
Cultural Secretary

Manasvini Nayar
Cultural Secretary

Divya Jain
Magazine Editor

Radhika Sharma
Magazine Editor
Shaheer Haider

Technology Coordinator
Armaan Nayar

Technology Coordinator
Kunal Gupta